Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PPH Galfarm Sp. z o.o.

1. Ogólne zasady
Termin „dane osobowe” używany w zasadach prywatności  obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. PPH Galfarm Sp. z o.o. [dalej: Galfarm] nie będzie przetwarzał danych osobowych bez zgody klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych Galfarm zobowiązuje się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Galfarm zapewnia, że podczas przetwarzania danych nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

2. Zamierzone wykorzystanie danych osobowych
Większość serwisów Galfarm nie wymaga rejestracji w żadnej formie, pozwalając odwiedzać witryny Galfarm bez zdradzania tożsamości. Jednakże, niektóre serwisy wymagają rejestracji. Podczas rejestrowania się na portalach Galfarm, użytkownik musi wypełnić pewne pola (niektóre są obowiązkowe, inne nieobowiązkowe), jak również wybrać nazwę użytkownika i hasło. W tym wypadku, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych żądanych przez Galfarm danych osobowych, może nie mieć dostępu do pewnych części witryny, a nam może uniemożliwić odpowiadanie na jego pytania.
Galfarm  przetwarza dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach, o których informuje podczas zbierania danych użytkownika. Na przykład,  Galfarm może zbierać i wykorzystywać dane osobowe, aby zaopatrzyć klienta w produkty lub zapewnić usługi, aby wystawić rachunek za żądane produkty lub usługi, aby sprzedawać produkty lub usługi mogące zainteresować użytkownika lub aby porozumiewać się z użytkownikiem w innych celach. Informacje wysyłane do  działu obsługi klienta Galfarm wykorzystywane są jedynie w celu rozwiązywania problemów użytkownika, poza tym są przechowywane jako poufne. Galfarm  przechowuje dane klienta w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi prawnymi lub etycznymi zasadami przechowywania dokumentacji, tak długo jak to konieczne do realizacji powyższych celów.

3. Nieujawnianie informacji
Galfarm  nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie Galfarm  albo w związku z działalnością Galfarm, z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane. Wspomniane osoby trzecie mogą mieć inną procedurę ochrony danych osobowych, jednakże, postaramy się upewnić, że takie osoby trzecie zapewniają taki sam stopień ochrony jak Galfarm i tam gdzie trzeba, będziemy wymagać od nich w umowie przetwarzania przesłanych danych jedynie w celach jasno uzgodnionych z Galfarm. Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje  (np. informacje medyczne) nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę.
Galfarm  poinformuje osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.
Galfarm może być zobligowany udostępnić dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

4. Prawa Klienta
Klient ma prawo do dostępu  do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie. Galfarm zapewni, że dane osobowe są aktualne, ścisłe i kompletne. Jeśli klient pragnie dotrzeć do swoich, przechowywanych przez nas danych osobowych lub je poprawić, proszony jest o kontakt z Galfarm za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w pkt 9. Żądanie klienta zostanie zrealizowane  bez zbędnej zwłoki.

5. Bezpieczeństwo i poufność
Galfarm. zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych osobowych jego klientów. Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy zostali przeszkoleni we właściwym korzystaniu z danych osobowych i przestrzegają rygorystycznie norm poufności.

6. Dane anonimowe i „pliki typu cookies”
Większość informacji, które Galfarm zbiera ze swoich witryn sieciowych, stanowią informacje anonimowe, takie jak informacje o stronach, które odwiedza klient i czego poszukuje. Podczas odwiedzania witryn firmowych Galfarm nie zbiera żadnych danych osobowych klienta, chyba że zostanie do tego upoważniony przez klienta. Informacje anonimowe są przetwarzane przez Galfarm aby poprawić treść witryn firmowych i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszych witryn, do wewnętrznych badań rynku. W tym celu wykorzystywane sa pliki „cookies”  tj.  informacje wysyłane  do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego twardym dysku. Pliki cookies nie mogą same zidentyfikować użytkownika oraz nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o ich nadejściu, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie.

7. „Spamming”
Galfarm nie toleruje „spammingu”. Terminem „spamming” określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane  w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości. Jednakże Galfarm zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach, informacjach medycznych lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.

8. Łącza do innych witryn
Niniejsze zasady prywatności  odnoszą  się jedynie do witryn sieciowych Galfarm., z wyłączeniem witryn sieciowych osób trzecich. Galfarm może zapewniać połączenia do innych witryn sieciowych, które mogą zainteresować naszych klientów. Podejmujemy starania aby te witryny odpowiadały najwyższym możliwym standardom.

9. Kontakt z firmą  Galfarm.
Pytania wnioski oraz zażalenia odnośnie stosowania polityki prywatności, a także zalecenia lub komentarze mające na celu poprawę jakości naszej polityki prosimy przesyłać pocztą elektroniczną rodo@galfarm.pl.

10. Ogólna polityka ochrony prywatności
Galfarm należy do holenderskiej spółki Fagron B.V.. Pod linkiem prezentujemy Politykę Ochrony Prywatności spółek należących do grupy Fagron B.V.