Gramatura EAN BLOZ
50 g 5909990694860 5678515
100 g 5909990694877 5678516
250 g 5909990694884 5678517

Sodu chlorek

Natrii chloridum, Natrium chloratum